Användarvillkor Användarvillkor

 

Svenska

 • Ditt användarkonto på Funknet är personligt. Du får inte lämna ut ditt användarnamn och lösenord till någon annan.
 • Du ansvarar för att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade. Friskis&Svettis Riks kan inte hållas skyldig för eventuella problem som uppstår på grund av inaktuella eller inkorrekta uppgifter.
 • Dina uppgifter kommer endast hanteras av Friskis&Svettis Riks och din förening. Uppgifter kommer inte lämnas ut till tredje part.
 • Om du upphör vara funktionär i en Friskis&Svettis-förening kommer ditt konto att inaktiveras. Kontot återaktiveras om du återupptar ditt funktionärsskap.
 • Information och material på Funknet får endast spridas vidare med tillstånd från Friskis&Svettis Riks eller när det uttryckligen är tillåtet.
 • Du ansvarar personligen för innehållet i det material du lägger upp. Det får inte vara kränkande och du får inte bryta mot gällande lagstiftning eller de etiska regler SUNET tillämpar.
Friskis&Svettis Riks har rätt att ändra dessa villkor och de kommer då anslås på denna webbplats. Du är skyldig att själv ta del av dem och förstå deras innebörd.
 
 
Norsk
 • Din brukerkonto på Funknet er personlig. Du kan ikke overlate ditt brukernavn og passord til en annen person.
 • Du har ansvar for at opplysningene om deg er korrekte og oppdaterte. Friskis&Svettis Riks kan ikke holdes til ansvar for eventuelle problemer som oppstår pga. utdaterte eller gale opplysninger.
 • Dine opplysninger vil kun bli brukt av Friskis&Svettis Riks og din forening. De vil ikke kunne utleveres til en tredjepart.
 • Dersom du slutter som funksjonær i en Friskis&Svettis-forening, vil din konto bli satt som inaktiv. Dersom du begynner som funksjonær igjen, vil den bli reaktivert.
 • Informasjon og materiale som ligger på Funknet kan kun spres videre med tillatelse fra Friskis&Svettis Riks eller når det gis tydelig beskjed om at dette er tillatt.
 • Du er personlig ansvarlig for innholdet i det materialet som du selv legger opp. Det kan ikke være krenkende og du kan ikke bryte mot gjeldende lovverk eller de etiske regler som SUNET følger
Friskis&Svettis Riks har rett til å endre på disse vilkårene. De vil da blitt lagt ut på denne websiden. Du har selv ansvar for å sette deg inn i dem og forstå innholdet.
 
 
English
 • Your user account on Funknet is personal. You may not disclose your username and password to someone else.
 • You are responsible for your information is accurate and updated. Friskis&Svettis National can not be held liable for any problems arising due to outdated or incorrect information.
 • Your information will only be handled by Friskis&Svettis National and your association. Information will not be disclosed to third parties.
 • If you cease to be official in a Friskis&Svettis association, your account will be disabled. Account re-activated if you resume your official knowledge.
 • Information and materials on Funknet may only be redistributed with permission from Friskis&Svettis Riks or when explicitly permitted.
 • You are personally responsible for the content of the material you post. It must not be offensive and you must not violate any applicable laws or ethical rules SUNET apply.
Friskis&Svettis Riks has the right to change these terms and they will be posted on this site. You owe it to yourself to see them and understand their meaning.